Witamy w nowym FashionClick.pl

Skoro tu jesteś, to znaczy, że interesuje Cię moda.
Zapoznaj się z najnowszymi trendami.
Zobacz najlepsze stylizacje z Polski i Świata. Sprawdź jak ubierają się blogerki i blogerzy!

Tysiące najlepszych stylizacji czekają na Ciebie!

;

Regulamin serwisu www.fashionclick.pl

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego FashionClick.pl W regulaminie określone zostały podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, a także zasady odpowiedzialności operatora serwisu, partnerów oraz użytkowników.

1 § POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem serwisu internetowego www.FashionClick.pl jest firma: Indygo Group zwana dalej „operatorem serwisu”.
 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja ogólna, wygląd graficzny, logotyp, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Użytkownikiem serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat posiadające zdolność do czynności prawnych, a także osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 lat nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Serwis jest dostępny dla wszystkich osób korzystających z Internetu.
2 § PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja w serwisie FashionClick.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptowanie go oraz przestrzeganie jego postanowień.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 133, poz.883)
 4. Serwis FashionClick.pl może być używany jedynie do celów do tego przeznaczonych, zgodnych z obowiązującym prawem polskim.
 5. W serwisie nie wolno umieszczać danych naruszających dobro osób, firm oraz instytucji.
 6. W serwisie zabronione jest umieszczanie informacji oraz danych: uznanych powszechnie za wulgarne, zakazane, obraźliwe, oszczercze wobec innych; dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej; propagujących przemoc oraz treści drastyczne; pornografii; łamiących wszelkie prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechniania piractwa.
 7. W serwisie zabronione jest: umieszczania treści o charakterze komercyjnym, reklamowych lub linków afiliacyjnych.
 8. W serwisie zabroniona jest dystrybucja jakichkolwiek treści i materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz treści i danych, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa.
 9. W razie stwierdzenia naruszenia przez użytkownika regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, operator serwisu ma prawo zablokować lub usunąć konto użytkownika z systemu. W razie wykrycia nielegalnych treści, operator serwisu ma prawo przekazać login serwera organom ścigania.
 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
 11. Partner serwisu ma prawo do wglądu, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych.
 12. Użytkownik zamieszczając treści w serwisie FashionClick.pl potwierdza, że jest właścicielem tych treści lub posiada nieograniczone prawa do publikacji i rozpowszechniania ich.
 13. Operator serwisu zabrania udostępniania konta użytkownika osobom trzecim.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji, a w szczególności informacji systemowych oraz wiadomości od serwisu.
 15. Umieszczenie na koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich musi nastąpić w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za następstwa korzystania przez niego z usług serwisu.
 17. Użytkownik zobowiązuje się do odstąpienia od działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej pisemnej zgody.
 18. Użytkownik zobowiązuje się do odstąpienia od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników, od uzyskiwania od innych użytkowników haseł i danych osobowych oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub wykorzystywania danych w celach niezgodnych z prawem.
 19. Użytkownik zobowiązuje się do odstąpienia od działań na szkodę serwisu, użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji.
 20. Użytkownik zobowiązuje się do odstąpienia od działań z wykorzystaniem oprogramowania, kodu, plików, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób uniemożliwiają korzystanie z usług serwisu innym użytkownikom lub też wpływają na automatyzację usług serwisu.
 21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania użytkowników względem innych użytkowników.
 22. Login użytkownika nie może zawierać adresu poczty elektronicznej lub adresu strony internetowej.
 23. Konto użytkownika łamiącego postanowienia niniejszego regulaminu zostanie zablokowane lub usunięte.
 24. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych przez serwis, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w innych mediach (internet, prasa, radio, telewizja, telefonia, druk).
 25. Administratorem danych osobowych jest serwis fashionclick.pl, który dokonuje gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania podanych danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 26. Serwis przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń z użytkownikiem.
 27. Serwis uprawniony jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Serwis nie udostępnia wbrew przepisom prawa danych osobowych innym podmiotom w szczególności osobom nieuprawnionym.
 28. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont. W celu usunięcia danych osobowych należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej.
 29. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 30. Serwis ma prawo, w trakcie trwania umowy, uzależnić dalsze świadczenie usług serwisu na rzecz użytkownika od potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, operator serwis może zablokować konto użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie, może usunąć konto.
3 § PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA SERWISU
 1. Operator serwisu dołoży wszelkich starań aby serwis funkcjonował prawidłowo, bez przerw w działaniu serwisu z jego winy.
 2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane wystąpieniem zdarzeń od niego niezależnych, spowodowanych siłą wyższą lub ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych i terści na koncie użytkownika.
 3. Operator serwisu nie gwarantuje właściwego działania serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika.
 4. Operator serwisu ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki urzytkownik korzysta z serwisu.
 5. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmian prezentacji urzytkownika lub usunięcia prezentacji bez podania przyczyny, jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem obiektu, narusza prawa osób trzecich.
 6. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia zamieszczone na kontach użytkowników.
 7. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności: za treści wiadomości przesyłanych na adres poczty elektronicznej użytkowników przez innych użytkowników serwisu, stron internetowych użytkowników oraz danych zamieszczonych w serwisie przez użytkowników.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników, które odzwierciedlają ich poglądy i opinie.
 11. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu.
 12. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do: wysyłania na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz informacji o bieżących ofertach serwisu, a także do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji oraz krótkich przerw w dostępie do serwisu bez podania przyczyn.
4 § ZMIANY REGULAMINU
 1. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.
 3. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w dowolnej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn użytkownikom.
 4. O wszelkich zmianach w regulaminie serwisu użytkownicy zostaną powiadomieni mailowo lub informacje te publikowane na bieżąco na łamach serwisu.
 5. Korzystanie z serwisu po opublikowanych zmianach regulaminu oznacza jego akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w regulaminie, użytkownik nie może korzystać z serwisu i powinien powiadomić operatora serwisu o tym fakcie najpóźniej 14 dni od daty opublikowania zmian. Brak powiadomienia operatora serwisu o niezaakceptowaniu zmian w regulaminie serwisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z ich akceptacją.
 6. Powiadomienie operatora serwisu o niezaakceptowaniu zmian w regulaminie serwisu uniemożliwia dalsze świadczenie usług przez serwis użytkownikowi i skutkuje usunięciem jego konta.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2013 roku.
5 § PRAWA AUTORSKIE
 1. Użytkownik poprzez umieszczenie danych oraz treści na koncie udziela operatorowi serwisu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych oraz treści.
6 § ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Serwis może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, blokując lub usuwając konto użytkownika.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny usuwając własne konto.
 3. Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym.
 4. Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z bazy. Dane osobowe przetwarzane są przez operatora serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7 § ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z serwisu użytkownik:
  • zgadza się, że niniejszy regulamin korzystania z serwisu podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
  • zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
8 § REKLAMACJE
 1. Użytkownik może reklamować działanie usług serwisu przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa, nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu usług serwisu, nie będą rozpatrywane.
9 § TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wraz z odpowiednim oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki cookies oraz z obsługą JavaScript. Niezbędne jest też posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej.
 2. Do poprawnego działania Serwisu wymaga się od Użytkownika korzystania z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7 i nowszych oraz Firefox, Opera, Chrome i Safari w najnowszych wersjach.

© FashionClick.pl 2013-2014

Ta strona używa cookie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
^ Wróć do góry
Time taken = 0.01 secs